Tag-Consulting: bezpłatne kursy języka niemieckiego

Projekt „Zdobądź kwalifikacje z języka niemieckiego” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr. X Edukacja dla rozwoju regionu, 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie. Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji.

Projektodawcą jest firma Tag-Consulting Marta Maciejak-Tomczyk  z siedzibą w Łodzi przy ul. Łukowej 18a lokal 5 prowadząca działalność gospodarczą – mikroprzedsiębiorstwo.

Projekt realizowany jest od 01.11.2016 roku do 31.01.2018 roku.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału zawodowego w obszarze kwalifikacji językowych poprzez nabycie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim na pełnym poziomie A wg skali ESOKJ potwierdzone uzyskanie certyfikatu TELC przez min 80% z 396 uczestników, w tym 203 kobiet oraz 193 mężczyzn.

Grupę docelową stanowi 396 osób (203K/193M) powyżej 18 roku życia o niskich kwalifikacjach (maks ISCED3) uczących się, pracujących lub zamieszkałych na obszarze powiatów woj. dolnośląskiego:

– wołowskiego, – górowskiego, – lwóweckiego, – jaworskiego, – jeleniogórskiego ziemskiego, – lubańskiego, – złotoryjskiego, – legnickiego ziemskiego, – dzierżoniowskiego, – kłodzkiego, – wałbrzyskiego ziemskiego, – ząbkowickiego

w szczególności osób pozostających w niekorzystnej sytuacji, wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie znajomości języka niemieckiego oraz posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym 396 osób posiadających niskie kwalifikacje (wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne), 396 osób zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie wyżej wymienionych powiatów, 336 osób w wieku 25 lat i więcej, 48 osób z niepełnosprawnościami, 40 osób które ukończyły 50 rok życia, 278 osób zamieszkujących obszary wiejskie, 317 osób bezrobotnych.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną kompleksowe szkolenia z języka niemieckiego dla 33 grup w postaci 60 godzin szkoleń na poziomie A1 zakończonych egzaminem wewnętrznym oraz 60 godzin szkoleń na poziomie A2 kończących się egzaminem zewnętrznym TELC.
Uczestnicy będą mieli zapewnione bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców.