Treść artykułu

Witamy na stronie projektu!

Kategoria Aktualności

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału zawodowego w obszarze kwalifikacji językowych poprzez nabycie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim na pełnym poziomie A wg skali ESOKJ potwierdzone uzyskanie certyfikatu TELC przez min 80% z 396 uczestników, w tym 203 kobiet oraz 193 mężczyzn.

Projekt „Zdobądź kwalifikacje z języka niemieckiego” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr. X Edukacja dla rozwoju regionu, 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie.

Zapraszamy!