Jak się zgłosić?

Aby zgłosić się do Projektu „Zdobądź kwalifikacje z języka niemieckiego” należy zapoznać się z Regulaminem projektu umieszczonym na stronie internetowej niemieckiwdolnoslaskim.tag-consulting.pl w zakładce Dokumenty do pobrania

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są dostarczyć formularz zgłoszeniowy
wraz z niezbędnymi oświadczeniami oraz wypełnionym testem wiedzy. Dokumenty można dostarczyć do biura projektu, wysłać pocztą lub za pomocą Internetu na adres bgomulka@tag-consulting.pl.

Do dalszego procesu rekrutacyjnego brane będą tylko kompletne zgłoszenia, opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą wypełnienia. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do udziału w projekcie.

Wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej projektu: niemieckiwdolnoslaskim.tag-consulting.pl/dokumenty-do-pobrania oraz w biurze projektu w wersji drukowanej.

W czasie rekrutacji dokonana zostanie wstępna weryfikacja zgłoszeń (pod kątem poprawności i kompletności złożonych dokumentów – w przypadku braków kandydaci będą mieli możliwość uzupełnienia dokumentów) oraz przypisanie zakwalifikowanych uczestników do grup szkoleniowych zgodnie z kolejnością na liście rankingowej wynikająca z liczby otrzymanych punktów. Rankingi zgłoszonych osób układane będą na podstawie zgłoszeń z całego tygodnia, z podziałem na miasta w których uczestnicy będą chcieli odbywać zajęcia w ramach kursu.

Dodatkowy punkty w procesie rekrutacji przysługiwać będą za:

– status osoby niepełnosprawnej – 2 pkt

– wiek powyżej 50 lat – 2 pkt

– zamieszkanie na obszarze wiejskim – 2 pkt

– status osoby bezrobotnej (zaświadczenie z UP) – 1 pkt

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń na dany termin decyduje pozycja na liście rankingowej.

W procesie rekrutacji zachowany zostanie udział osób z wyznaczonych podgrup ze względu na status na rynku pracy (79 osób zatrudnionych/317 bez zatrudnienia).

Kandydatów oceniać będzie Kierownik Projektu oraz specjalista do spraw organizacyjnych.

Zostanie sporządzona ostateczna lista uczestników Projektu oraz stworzona lista rezerwowa, uruchomiona w przypadku rezygnacji osoby wcześniej zakwalifikowanej.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną o tym poinformowane
telefonicznie. Osoby staną się uczestnikami projektu po podpisaniu wewnątrz projektowej umowy oraz dostarczeniu w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów.

Rekrutacja w projekcie prowadzona będzie z zachowaniem równości szans.