Kto może wziąć udział?

W projekcie weźmie udział 396 osób, w tym 203 kobiet i 193 mężczyzn zainteresowanych uzyskaniem wsparcia oferowanego w projekcie w zakresie podniesienia kompetencji z języka niemieckiego.

KRYTERIA UCZESTNICTWA:
1) Projekt skierowany jest wyłącznie do osób, które na dzień przystąpienia do Projektu spełniają następujące kryteria:

a) uczą się, pracują lub zamieszkują obszary powiatów woj. dolnośląskiego:
– wołowskiego, – górowskiego, – lwóweckiego, – jaworskiego, – jeleniogórskiego ziemskiego, – lubańskiego, – złotoryjskiego, – legnickiego ziemskiego, – dzierżoniowskiego, – kłodzkiego, – wałbrzyskiego ziemskiego, – ząbkowickiego ( w rozumieniu przepisów KC).
b) ukończyły 18 rok życia
c) posiadają niskie kwalifikacje tj. posiadają wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, co oznacza, że edukacja zakończyła się najpóźniej na poziomie szkoły średniej (liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum) lub szkoły zawodowej. Do grupy nie zaliczają się osoby, które ukończyły szkołę lub studium policealne.
d) Są osobami pozostającymi bez zatrudnienia (bezrobotnymi lub biernymi zawodowo)

Szczególnie zapraszamy osoby:

  • pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne i bierne zawodowo)
  • powyżej 50 roku życia
  • zamieszkujące tereny wiejskie
  • niepełnosprawne

WYJAŚNIENIE POJĘĆ:

Osoba bierna zawodowo – to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawana jest za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawana jest za bierną zawodowo, chyba że zarejestrowana jest już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

Pracujący –to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.

Bezrobotny – oznacza osobę niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo, jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia, co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.